Βοήθεια

1. Γενικά

Το 2B2T δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να πραγματοποιήσουν μετρήσεις των δικτυακών τους συνδέσεων, έτσι ώστε να καταστήσουν δυνατή την ποιοτική τους αξιολόγηση. Η διεξαγωγή των μετρήσεων μπορεί να γίνει τόσο από εγγεγραμμένους χρήστες όσο και από απλούς επισκέπτες του δικτυακού χώρου του 2B2T. Μόνο στην πρώτη περίπτωση, όμως, καταγράφονται στατιστικά στοιχεία από το σύστημα, έτσι ώστε να παρουσιάζονται αργότερα ως ιστορικό των χρηστών, αλλά και ως συνεισφορά στη συνολική εικόνα παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών στη χώρα μας.

Οι δυνατότητες, συνεπώς, που δίνονται από το 2B2T στους χρήστες είναι πρωτίστως αυτές που αφορούν την εγγραφή και τη διαχείριση λογαριασμών των χρηστών. Εν συνεχεία, σε κατάλληλη ιστοσελίδα ενσωματώνεται το εργαλείο Network Diagnostic Tool που αποτελεί την εφαρμογή διεξαγωγής μετρήσεων. Το τελευταίο κομμάτι του δικτυακού τόπου είναι αυτό της απεικόνισης των μετρήσεων. Η παρουσίασή τους γίνεται τόσο σε χάρτες, όσο και μέσω συγκεντρωτικών γραφημάτων αλλά και λεπτομερών λιστών. Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται αναλυτικά οι επιλογές που προσφέρονται στους επισκέπτες του δικτυακού χώρου με βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση.

2. Γνωριμία με το περιβάλλον

Διατρέχοντας από την κορυφή προς το τέλος κάθε ιστοσελίδα του συστήματος ο χρήστης αντικρίζει τρεις διαφορετικές περιοχές. Η πρώτη παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα:

Αριστερά εμφανίζεται το μενού επιλογής γλώσσας (ελληνικά/αγγλικά). Δεξιά, όταν ο χρήστης έχει εισέλθει στο σύστημα μέσω της διαδικασίας login καταγράφεται η ηλεκτρονική (email) διεύθυνσή του (ως αναγνωριστικό της ταυτότητάς του) και η επιλογή Ρυθμίσεις που οδηγούν στη σελίδα ενημέρωσης των στοιχείων του λογαριασμού του. Οι σύνδεσμοι Βοήθεια και Είσοδος/Έξοδος εμφανίζονται πάντα, ανεξαρτήτως εγγεγραμμένου ή όχι χρήστη, και προσφέρουν αφενός οδηγίες χρήσης του συστήματος και αφετέρου το σημείο εισόδου και εξόδου (login/logout) από και προς το σύστημα. Το λογότυπο του 2B2T είναι ενεργός σύνδεσμος και ανακατευθύνει στην κεντρική σελίδα (home page) του συστήματος απ’ όπου κι αν βρίσκεται κανείς.

Η δεύτερη περιοχή, αποτελεί και το βασικό πλαίσιο εμφάνισης εργαλείου μετρήσεων, χαρτών και γραφημάτων:

Οι ετικέτες στην κορυφή οδηγούν αντίστοιχα στην εμφάνιση εντός του πλαισίου ενός από τα παρακάτω: 1. της σελίδας του εργαλείου μέτρησης (μπορεί ακολούθως να επιλεγεί το NDT), 2. του χάρτη της Κύπρου με χρωματικό κώδικα που υποδεικνύει τις μετρήσεις της αντίστοιχης περιοχής και 3. των γραφικών παραστάσεων που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία μετρήσεων στο χρόνο και το χώρο.

Το τέλος της σελίδας περιλαμβάνει κάποιους χρήσιμους συνδέσμους και πληροφορίες σχετικά με το σύστημα και την έκδοσή του.

3. Λογαριασμοί χρηστών

Κάθε χρήστης εισέρχεται στο σύστημα από τη σελίδα εισόδου (login) όπως φαίνεται παρακάτω:

Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει την εγγραφή του σε προηγούμενη επίσκεψη, εισάγει την email διεύθυνσή του και τον κωδικό πρόσβασης που όρισε κατά την εγγραφή του και εισέρχεται στο σύστημα. Προαιρετικά, μπορεί να τσεκάρει την επιλογή «να με θυμάσαι» ώστε σε επόμενες επισκέψεις να εισέλθει αυτόματα. Σε περίπτωση απώλειας κωδικού, ο σύνδεσμος Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης τον οδηγεί στη σελίδα Αρχικοποίησης κωδικού πρόσβασης. Αφού συμπληρώσει στην εμφανιζόμενη φόρμα την ηλεκτρονική διεύθυνση, με την οποία έχει εγγραφεί στο σύστημα, θα λάβει άμεσα απάντηση σε αυτήν με ένα νέο τυχαίο κωδικό πρόσβασης. Στη συνέχεια, θα έχει τη δυνατότητα, από τη σελίδα των ρυθμίσεων, να τον αλλάξει κατά την επιθυμία του.

Ο σύνδεσμος Δημιουργία λογαριασμού αλλά και οι Ρυθμίσεις οδηγούν στη σελίδα, όπου ο χρήστης είτε συμπληρώνει για πρώτη φορά τα στοιχεία του, είτε τα ενημερώνει, εφόσον έχουν αλλάξει.

Το πρώτο σύνολο των πεδίων αφορά τα προσωπικά του στοιχεία. Ο κωδικός συμπληρώνεται δύο φορές, για να προστατευθεί ο χρήστης από τυχόν λάθος πληκτρολόγησης. Κατάλληλα μηνύματα καθοδηγούν το χρήστη τόσο σε περίπτωση λάθους όσο και αν αφεθεί κενό κάποιο πεδίο.

Τα υπόλοιπα πεδία αφορούν την ευρυζωνική σύνδεση του χρήστη.

Το δεύτερο τμήμα ορίζει τα χαρακτηριστικά της σύνδεσης μέσω της επιλογής του παροχέα (ISP) που την προσφέρει και της ταχύτητας του συμβολαίου που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στον παροχέα και τον πελάτη που εγγράφεται ως χρήστης του 2B2T. Η συμπλήρωση του αριθμού πελάτη ή συμβολαίου είναι απαραίτητη επίσης για την επιβεβαίωση των στοιχείων του χρήστη με τον παροχέα του.

Στο τελευταίο τμήμα της φόρμας συμπληρώνεται η διεύθυνση που αντιστοιχεί στη σύνδεσή του. Με αυτήν θα συσχετίζονται οι μετρήσεις του γεωγραφικά. Για την εξαγωγή και την απεικόνιση στατιστικών στοιχείων ανά περιοχή της χώρας, αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες. Ο ταχυδρομικός κωδικός και ο δήμος συνοδεύονται από δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης με ταυτόχρονη συσχέτιση μεταξύ τους. Αυτό διασφαλίζει την εγκυρότητα των στοιχείων. Η συμπλήρωσή αυτών των πεδίων προκαλεί τελικά την απεικόνιση της γεωγραφικής θέσης στο χάρτη και τη συνακόλουθο υπολογισμό των γεωγραφικών συντεταγμένων. Η ακριβής διεύθυνση συμπληρώνεται αυτόματα από στοιχεία που αποστέλλονται από τον παροχέα του χρήστη, εφόσον τα στοιχεία σύνδεσης, που έχει συμπληρώσει παραπάνω, επιβεβαιωθούν. Ο χρήστης, ωστόσο, μπορεί να διορθώσει τη θέση του στο χάρτη, αν αυτή δεν εντοπιστεί με επιτυχία.

Όταν όλα τα στοιχεία συμπληρωθούν και ο χρήστης είναι σίγουρος για την ορθότητά τους, πρέπει να επιλέξει την αποδοχή των όρων χρήσης και να εισαγάγει το λεκτικό που εμφανίζεται στην εφαρμογή αναγνώρισης πληκτρολόγησης από άνθρωπο. Προαιρετικά, μπορεί να επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικά emails από το ΓΕΡΗΕΤ που αφορούν την υπηρεσία.

Πατώντας Δημιουργία λογαριασμού ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής με την αποστολή κατάλληλου μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ορίστηκε στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη. Εκεί, περιλαμβάνεται και ο σύνδεσμος ενεργοποίησης του νέου λογαριασμού. Η Επιστροφή αναιρεί την όλη διαδικασία.

Η ίδια φόρμα στοιχείων εμφανίζεται και στον εγγεγραμμένο χρήστη, ο οποίος από τις Ρυθμίσεις έχει επιλέξει να αλλάξει τα στοιχεία του. Η μόνη ουσιαστική διαφορά, είναι πως η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης εμφανίζεται ως προαιρετική, ώστε να μην είναι υποχρεωμένος ο χρήστης να τον αλλάξει αν δεν το επιθυμεί. Προσοχή, όμως, πρέπει να δοθεί στην εξής λεπτομέρεια: αν ο χρήστης αλλάξει οποιαδήποτε από τα στοιχεία διεύθυνσης ή σύνδεσης, τότε δημιουργείται νέα σύνδεση και κατά συνέπεια νέο ιστορικό μετρήσεών του εφεξής. Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα μίας μόνο ενεργής σύνδεσης συσχετισμένης με το πρόσωπό του σε κάθε χρονική στιγμή.

4. Διεξαγωγή μετρήσεων με χρήση του Network Diagnostic Tool

Σκοπός του Network Diagnostic Tool είναι η ακριβής ποσοτική εκτίμηση των σημαντικότερων ποιοτικών χαρακτηριστικών της δικτυακής σύνδεσης ενός υπολογιστή. Χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ποιότητας μιας δικτυακής σύνδεσης είναι το διαθέσιμο εύρος ζώνης από και προς τον υπολογιστή, ο χρόνος απόκρισης πακέτου (packet round trip time) μαζί με τη διακύμανσή του και το ποσοστό απώλειας πακέτων. Για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών αυτών σε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, χρησιμοποιείται ένας φυλλομετρητής που δρα σαν πελάτης που επικοινωνεί με έναν ειδικά διαμορφωμένο εξυπηρετητή που είναι τοποθετημένος σε κάποιο κεντρικό σημείο του δικτύου και έχει στην διάθεση του μια δικτυακή σύνδεση μεγάλης χωρητικότητας. Αναλύοντας την επικοινωνία του με τον πελάτη, ο εξυπηρετητής μπορεί συνήθως να εξαγάγει μια ακριβή εκτίμηση των παραμέτρων που αναφέρθηκαν παραπάνω η οποία και παρουσιάζεται στον πελάτη.

4.1 Χρήση του NDT

Όταν η σελίδα του NDT εμφανιστεί, ο χρήστης δεν έχει παρά να πιέσει το πλήκτρο «Έναρξη μέτρησης» για να εκτελέσει ένα τυποποιημένο σετ μετρήσεων. Η διαδικασία εκτελείται αυτόματα, δείχνοντας τα διαφορετικά στάδια της εξέλιξής της στην μπάρα προόδου. Τα στοιχεία της μέτρησης (ταχύτητα λήψης και αποστολής, χρόνος απόκρισης, απώλεια πακέτων, διακύμανση) συμπληρώνονται σταδιακά καθώς η μέτρηση εκτελείται. Μια τυπική μέτρηση μπορεί να διαρκέσει από 30 δευτερόλεπτα έως και 1 λεπτό. Στο τέλος της μέτρησης η ένδειξη «Η μέτρηση ολοκληρώθηκε» είναι εντυπωμένη στην γεμάτη μπάρα προόδου και τα στοιχεία έχουν συμπληρωθεί. Στο σημείο αυτό, ο χρήστης μπορεί αν επιθυμεί να εκτελέσει εκ νέου μια μέτρηση πιέζοντας το ίδιο πλήκτρο.

4.2 Επεξήγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών
 1. Ταχύτητα λήψης & αποστολής. Με αυτές τις μετρήσεις δίνεται μια (κατά το δυνατό) ακριβής εκτίμηση του διαθέσιμου εύρους ζώνης στον υπολογιστή στον οποίο γίνεται η μέτρηση. Σημειώνεται ότι για αυτές τις τιμές όσο και για τις υπόλοιπες που περιγράφονται εδώ, η μέτρηση βασίζεται στην επικοινωνία ανάμεσα στον πελάτη και τον εξυπηρετητή και ως εκ τούτου η εκτίμηση αφορά ολόκληρο το μονοπάτι ανάμεσά τους και όχι μονάχα την φυσική σύνδεση του πελάτη στο δίκτυο. Τυπικά, μεγάλες ταχύτητες λήψης σημαίνουν μεγάλη ταχύτητα σε downloads που κάνει ο πελάτης. Επειδή η μέτρηση γίνεται χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο TCP, άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το TCP θα είναι συνήθως ορατοί από την μέτρηση αυτή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πιο αργή σύνδεση σε ένα μονοπάτι καθορίζει την μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να επιτευχθεί. Αυτό σημαίνει ότι για έναν τυπικό ευρυζωνικό χρήστη (π.χ. ADSL) η μέτρηση του εργαλείου συνήθως θα χαρακτηρίζει την σύνδεσή του με τον παροχέα δικτύου καθώς οι υπόλοιπες συνδέσεις στο μονοπάτι μέχρι τον εξυπηρετητή είναι μεγαλύτερης χωρητικότητας. Φυσικά, αν κάποιες από αυτές είναι κορεσμένες ή έχουν κάποιο άλλο πρόβλημα, αυτό αντικατοπτρίζεται στην μέτρηση.
 2. Χρόνος απόκρισης. Ορίζεται σαν ο χρόνος που χρειάζεται ένα τυπικό πακέτο να πάει από τον πελάτη μέχρι και τον εξυπηρετητή μαζί με τον χρόνο που χρειάζεται μια απόκριση στο πακέτο αυτό να φτάσει πίσω στον πελάτη. Είναι φανερό ότι εφόσον η μέτρηση εμπεριέχει και τις δύο κατευθύνσεις, δεν έχει σημασία το ποιος στέλνει το πακέτο και ποιος αποκρίνεται. Ο χρόνος απόκρισης αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο δείκτη ποιότητας του δικτύου, η σημασία του οποίου είναι ανάλογη με αυτή της ταχύτητας αποστολής/λήψης. Μεγάλος χρόνος απόκρισης μπορεί να σημαίνει χειρότερη (μεγαλύτερη) καθυστέρηση σε διαδραστικά δικτυακά παιχνίδια ή άλλες εφαρμογές ευαίσθητες στο χαρακτηριστικό αυτό όπως προγράμματα τηλεφωνίας (VoIP, Skype κ.α.). Για τον ακριβέστερο υπολογισμό του χρόνου απόκρισης, εκτελούνται δεκάδες αποστολές/αποκρίσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις από τις οποίες εξάγεται εντέλει ένας αντιπροσωπευτικός μέσος όρος.
 3. Απώλεια πακέτων. Απώλεια πακέτων σημαίνει στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων συμφόρηση του δικτύου σε κάποιο σημείο στο μονοπάτι από τον πελάτη μέχρι τον εξυπηρετητή. Σημειώνεται ότι ακόμα και τιμές της τάξης του 1% αποτελούν ένδειξη σοβαρής δυσλειτουργίας στο δίκτυο.
 4. Διακύμανση. Το χαρακτηριστικό αυτό φανερώνει το εύρος τιμών γύρω από το οποίο κυμαίνεται ο χρόνος απόκρισης (βλέπε παραπάνω). Αν π.χ. η διακύμανση είναι 3 milliseconds, αυτό σημαίνει ότι η μεγαλύτερη τιμή και η μικρότερη τιμή χρόνου αποστολής/απόκρισης πακέτου που παρατηρήθηκαν κατά την διάρκεια της μέτρησης απέχουν κατά αυτή την τιμή. Η διακύμανση μπορεί συχνά να φανερώσει πιθανά προβλήματα σε μια σύνδεση δικτύου αλλά θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη ότι βασίζεται στις ακραίες τιμές ενός πλήθους μετρήσεων και άρα δεν αποτελεί πάντα ασφαλές ποιοτικό κριτήριο.
5. Παρουσίαση αποτελεσμάτων και απεικόνιση συγκεντρωτικών στατιστικών

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων των χρηστών διατίθενται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Μπορεί να τα δει και να τα αποθηκεύσει κανείς τοπικά ως απλή λίστα με τις λεπτομέρειες της κάθε μέτρησης αλλά και ως γραφήματα σε συσχέτιση με το χρόνο. Κυρίως, όμως, βάρος έχει δοθεί στην απεικόνιση συγκεντρωτικών στατιστικών πάνω στο χάρτη της χώρας. Η μετάβαση από τη μία μορφή παρουσίασης στην άλλη γίνεται, όπως αναφέρεται και στο 2ο κεφάλαιο, από τις αντίστοιχες ετικέτες του βασικού πλαισίου περιεχομένου της σελίδας.

5.1 Χάρτης

Ο χάρτης με τα στατιστικά είναι το κύριο μέσο εμφάνισης των αποτελεσμάτων της στατιστικής ανάλυσης των μετρήσεων ανά περιοχή. Όταν ο χρήστης έχει πιστοποιηθεί στο σύστημα, μπορεί να πληροφορηθεί για μετρήσεις που έχουν γίνει στην περιοχή του. Σε αντίθετη περίπτωση ο χάρτης εμφανίζεται παρουσιάζοντας αρχικά ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ανάλογα με το βάθος εστίασης (zoom level) τα αριθμητικά στοιχεία ομαδοποιούνται ανά ευρύτερες ή στενότερες περιοχές. Συγκεκριμένα, τα επίπεδα ανάλυσης από το χαμηλότερο προς το υψηλότερο είναι διοικητικές περιφέρειες, νομοί, δήμοι και γειτονιές (με βάση τους ταχυδρομικούς κωδικούς).


Τα πολύγωνα είναι συμμετρικά γύρω από το κέντρο της περιοχής που αναπαριστούν. Τα χρώματά τους είναι ενδεικτικά της μέσης τιμής του μεγέθους, στο οποίο αναφέρονται, για τη συγκεκριμένη περιοχή. Το πάτημα ενός πολυγώνου προκαλεί την εμφάνιση πλαισίου με τις μέσες τιμές για να μεγέθη του εργαλείου μέτρησης. Τα μεγέθη που μπορούν να απεικονιστούν στο χάρτη είναι:

Για το NDT απεικονίζονται οι τιμές για τα εξής ποιοτικά χαρακτηριστικά:

 • ταχύτητα λήψης (downstream)
 • ταχύτητα αποστολής (upstream)
 • χρόνος απόκρισης (RTT)
 • απώλεια πακέτων (packet loss)
 • διακύμανση (jitter)

Το εύρος τιμών για καθένα από τους δείκτες χωρίζεται σε κατάλληλα επιλεγμένα διαστήματα, όπως υποδεικνύεται στο υπόμνημα κάτω από το χάρτη. Αναλόγως με το διάστημα, που εμπίπτει η κάθε υπολογιζόμενη στατιστικά τιμή, καθορίζεται και το χρώμα του αντίστοιχου πολυγώνου. Η επιλογή του απεικονιζόμενου μεγέθους γίνεται από τις ετικέτες στην κορυφή του χάρτη. Το πάτημα ενός πολυγώνου, προκαλεί την εμφάνιση πλαισίου με τις μέσες τιμές όλων μεγεθών του επιλεγμένου εργαλείου για την περιοχή, ανεξάρτητα από το επιλεγμένο μέγεθος προς απεικόνιση.

Στον υπολογισμό των μεγεθών συνεισφέρουν όλες οι συνδέσεις της περιοχής και κατά συνέπεια από όλους τους παροχείς ευρυζωνικών συνδέσεων (ISP). Αποεπιλέγοντας από τη σχετική κατακόρυφη λίστα στα δεξιά του πλαισίου του χάρτη κάποιον παροχέα, μπορεί να εξαιρεθεί, εφόσον επιθυμείται, αυτός από τους υπολογισμούς. Ο χρωματισμός των πολυγώνων θα προσαρμοστεί ανάλογα.

Για την υλοποίηση έχει χρησιμοποιηθεί το Google Maps API. Έτσι, ισχύουν οι δυνατότητες εστίασης και μετακίνησης του χάρτη με το ποντίκι, όπως και σε κάθε εφαρμογή αυτού του τύπου. Ο επισκέπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το ποντίκι ή και την ειδική γραμμή εστίασης (zoom control slider) για τις παραπάνω ενέργειες. Επιπλέον, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στα διαφορετικά υποστρώματα χάρτη στη δεξιά κορυφή του πλαισίου.

Σε μεγαλύτερες αναλύσεις, οι μετρήσεις δεν ομαδοποιούνται σε συγκεντρωτικά στατιστικά ανά περιοχή, αλλά ανά σύνδεση. Επιπρόσθετα, σε κάθε πλαίσιο μαζί με τα μετρημένα μεγέθη συμπεριλαμβάνονται ενδείξεις με:

 • Την απόσταση από το κοντινότερο τηλ. κέντρο
 • Την μέγιστη θεωρητική ταχύτητα για συνδέσεις ADSL με βάση την απόσταση αυτή
 • Την μέγιστη θεωρητική ταχύτητα για συνδέσεις VDSL με βάση την απόσταση αυτή
 • Την ονομαστική ταχύτητα του πακέτου που έχει αγοραστεί από τον χρήστη
 • Το πλήθος των μετρήσεων

Έτσι, οι μέσες τιμές των μεγεθών σε αυτήν την περίπτωση εκφράζουν τις μέσες μετρούμενες τιμές ανά καταγεγραμμένη σύνδεση στο 2B2T. Όταν ο χρήστης έχει πιστοποιηθεί στο σύστημα, η προσωπική του σύνδεση υποδεικνύεται από μεγαλύτερο εικονίδιο. Ο χρωματικός κώδικας και τα μετρούμενα μεγέθη είναι τα ίδια όπως και στη γενική περίπτωση των στατιστικών ανά περιοχή. Η αποεπιλογή κάποιου παροχέα αποκρύπτει τις συνδέσεις των πελατών του. Το πάτημα μιας σύνδεσης εμφανίζει και πάλι τις λεπτομέρειες των στατιστικών.

5.2 Γραφήματα

Για τους εγγεγραμμένους χρήστες, το 2B2T καταγράφει τις μετρήσεις του, όταν αυτοί έχουν πιστοποιηθεί προηγουμένως στο σύστημα. Με βάση τις μετρήσεις αυτές εξάγονται τα στατιστικά από την εφαρμογή. Ο κάθε χρήστης, όμως, έχει το δικαίωμα να δει ανά πάσα στιγμή το ιστορικό των δικών του μετρήσεων μέσω γραφημάτων.

Οι μετρήσεις εμφανίζονται σε συνάρτηση με το χρόνο και η καθεμιά αντιστοιχεί σε μία ημέρα. Όταν ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει περισσότερες μετρήσεις σε μια μέρα, τότε η τιμή προκύπτει ως μέσος όρος αυτών. Για την εμφάνιση των γραφημάτων απαιτείται η πραγματοποίηση μετρήσεων σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές ημέρες.

Τα μεγέθη που αναπαριστώνται εδώ είναι τα πέντε μεγέθη που απεικονίζονται και στους χάρτες. Για λόγους άμεσης σύγκρισης και συσχέτισης τάξης μεγέθους, η ταχύτητα λήψης και αποστολής σχεδιάζονται μαζί στο πρώτο γράφημα. Μετακινώντας το δείκτη πάνω σε οποιαδήποτε γραμμή των γραφημάτων, ενημερώνονται στη δεξιά κορυφή του διαγράμματος η ημερομηνία και οι τιμές των μεγεθών, ώστε να αναφέρονται στη μέτρηση που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο σημείο του γραφήματος.

5.3 Λίστα μετρήσεων

Η λεπτομέρειες της τρέχουσας μέτρησης του χρήστη εμφανίζεται με την ολοκλήρωσή της από το επιλεγμένο εργαλείο. Το ιστορικό του χρήστη, όμως, που περιλαμβάνει όλες τις καταγεγραμμένες μετρήσεις του παρελθόντος από τη σύνδεσή του, εμφανίζεται με επιλογή της ετικέτας «Αναλυτικά».

Κάθε μέτρηση χαρακτηρίζεται από την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής της. Η καταγραφή αυτή γίνεται μόνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες του συστήματος. Το κουμπί «Export data as CSV file» δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσής τους τοπικά. Το άνοιγμα του αρχείου γίνεται μέσω μιας εφαρμογής λογιστικών φύλλων (π.χ. Microsoft Office Excel).

6. Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Ε1: Πόσο ακριβής είναι η μέτρηση που γίνεται από το NDT;
Α1: Εάν στον υπολογιστή ή στο τοπικό δίκτυο του πελάτη δεν τρέχει κάποια άλλη εφαρμογή η οποία παράγει δικτυακή κίνηση και εάν το δίκτυο δεν έχει κάποιο εφήμερο πρόβλημα στο μονοπάτι μέχρι τον εξυπηρετητή, η μέτρηση δίνει μια εκτίμηση του αληθινού εύρους ζώνης που είναι διαθέσιμο σε μια εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και άλλοι υπολογιστές που παράγουν κίνηση μέσα στο τοπικό δίκτυο του χρήστη μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην ακρίβεια μιας μέτρησης. Ο χρήστης σε όλες τις περιπτώσεις καλό είναι να μεριμνήσει ώστε η δικτυακή σύνδεση να είναι όσο το δυνατό πιο αδρανής πριν προχωρήσει σε μέτρηση.

Τα εργαλεία που διατίθενται από το ΓΕΡΗΕΤ για χρήση από συνδρομητές ευρυζωνικών συνδέσεων έχουν επιλεγεί με στόχο την κατά το δυνατότερο ακριβή εκτίμηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των συνδέσεων αυτών καθώς και η αμερόληπτη παρουσίασή τους. Απώτερος σκοπός είναι ως εκ τούτου η ακριβέστερη ενημέρωση των καταναλωτών σε αυτό τον τομέα της αγοράς. Εντούτοις, το ΓΕΡΗΕΤ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα ή την ακρίβεια ουδενός εργαλείου μέτρησης, ούτε και την σχετική ακρίβεια της κάθε μέτρησης, η οποία άλλωστε υπόκειται σε πλήθος παραγόντων εκτός του ελέγχου του ΓΕΡΗΕΤ που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλοιώσεις. Τέλος, αποκλειστική ευθύνη για την χρήση των εργαλείων φέρει πάντα ο εκάστοτε συνδρομητής, ενώ το ΓΕΡΗΕΤ δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα ή βλάβες που μπορεί να προκύψουν από την χρήση τους.

Ε2: Η μέτρηση μπορεί να γίνει με υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με ασύρματη σύνδεση WiFi;
Α2: Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται WiFi, η ακρίβεια της μέτρησης μπορεί να επηρεαστεί όταν το εύρος της ευρυζωνικής σύνδεσης είναι πάνω από το διαθέσιμο εύρος που δίνει το ασύρματο δίκτυο στην εκάστοτε κατοικία. Ειδικά στην περίπτωση του 802.11b, ανάλογα με την ποιότητα του σήματος το διαθέσιμο ασύρματο εύρος ζώνης μπορεί να είναι 11Mbps ή 5,5Mbps ή ακόμα και 2 ή 1Mbps (αν υπάρχουν άλλα παρόμοια δίκτυα στην περιοχή). Επιπλέον, η φύση του ασύρματου μέσου ενδέχεται να κάνει το εργαλείο NDT να υποδείξει ότι είναι συνδεδεμένο με σύνδεση τύπου half-duplex στο δίκτυο. Το μειονέκτημα αυτό δεν παρουσιάζεται στην περίπτωση της ενσύρματης σύνδεσης καθώς το εύρος ζώνης είναι σε όλες τις περιπτώσεις 100Mbps full duplex ή και περισσότερο. Ως εκ τούτου, συνιστάται οι μετρήσεις να γίνονται από υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με καλώδιο στον οικιακό δρομολογητή.

Ε3: παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα μιας μέτρησης;
Α3: Firewalls που εξετάζουν την κίνηση, υψηλός φόρτος στον κεντρικό επεξεργαστή του υπολογιστή ή ακόμα και ελαττώματα στο δικτυακό καλώδιο του υπολογιστή μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα μιας μέτρησης.

Ε4: Η μέτρηση συμπεριλαμβάνει το overhead από TCP headers, IP headers κλπ;
Α4: Όχι. Η μέτρηση δίνει το πραγματικό εύρος ζώνης που είναι διαθέσιμο σε μια οποιαδήποτε εφαρμογή.

Ε5: Έστω πελάτης που έχει αγοράσει πακέτο π.χ. των 2Mbps από κάποιον παροχέα. Αν όλα είναι όπως πρέπει, πρέπει να δει ακριβώς 2Mbps στη μέτρηση ή λιγότερο;
A5: Σύμφωνα με την προηγούμενη ερώτηση, πάντα κανείς θα βλέπει κάτι μικρότερο από την ονομαστική ταχύτητα που έχει αγοράσει. Κάθε πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται (TCP,IP,PPP κ.α.) προσθέτει μια μικρή φύρα (overhead) η οποία καταναλώνει ένα μικρό ποσοστό από το διαθέσιμο εύρος ζώνης (bandwidth).

Ε6: Πόσο πρέπει να είναι αυτή η φύρα (overhead) μιας ευρυζωνικής σύνδεσης;
A6: Δεν είναι η ίδια για όλους. Κυμαίνεται ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης μιας ευρυζωνικής σύνδεσης στο δίκτυο και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με τον υπολογιστή.

Ε7: Ποιο πρωτόκολλο χρησιμοποιεί για τη μέτρηση το NDT;
A7: Το πρωτόκολλο TCP όπως αυτό υλοποιείται από το μηχάνημα που εκτελεί τη μέτρηση. Οι συνδέσεις TCP στις οποίες βασίζεται η μέτρηση γίνονται ανάμεσα στον πελάτη και τον εξυπηρετητή.

Ε8: Πώς υπολογίζεται ο χρόνος απόκρισης, η απώλεια πακέτων και η διακύμανση;
Α8: Αναλύοντας την χρονική διάρκεια ανάμεσα στα πακέτα TCP (δεδομένα και επιβεβαιώσεις) που έρχονται και φεύγουν από τον υπολογιστή. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος απόκρισης εκτιμάται εκατοντάδες φορές και τελικά στον χρήστη επιστρέφεται ένας μέσος όρος. Η διαφορά των δύο ακραίων τιμών είναι η διακύμανση, ενώ πακέτα τα οποία χάθηκαν και χρειάστηκε να επαναμεταδοθούν συνεισφέρουν στο ποσοστό απώλειας.

Ε9: Πώς υπολογίζεται το κοντινότερο αστικό κέντρο;
Α9: Για τις αστικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης είναι διαθέσιμα τα πολύγωνα που αντιστοιχούν στις περιοχές που εξυπηρετούνται από τα αντίστοιχα αστικά κέντρα. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές, κάθε σύνδεση ανατίθεται στο αστικό κέντρο που την εξυπηρετεί. Για την υπόλοιπη Κύπρο, προς το παρόν, η επιλογή του κοντινότερου αστικού κέντρου γίνεται με βάση τη μικρότερη γεωμετρική απόσταση.

Ε10: Πώς υπολογίζεται η απόσταση από το κοντινότερο αστικό κέντρο;
Α10: Η απόσταση από το κοντινότερο αστικό κέντρο υπολογίζεται κατά εκτίμηση με βάση τις γεωγραφικές συντεταγμένες του αστικού κέντρου και της σύνδεσης του χρήστη. Επειδή, συνήθως, οι οδεύσεις των καλωδίων ακολουθούν τους υπάρχοντες δρόμους, η απόσταση δεν ισοδυναμεί με τη γεωμετρική απόσταση δύο σημείων πάνω σε ένα επίπεδο αλλά προσεγγίζεται καλύτερα με το άθροισμα των διαφορών των γεωγραφικών πλατών και μηκών των δύο σημείων.

Ε11: Πώς υπολογίζεται η μέγιστη θεωρητική ταχύτητα για συνδέσεις ADSL και VDSL;
Α11: Ο υπολογισμός της μέγιστης θεωρητικής ταχύτητας γίνεται με τους ακόλουθους πίνακες:

ΑπόστασηADSL
< 300m23.5 Mbps
< 600m22.5 Mbps
< 900m22 Mbps
< 1200m20 Mbps
< 1500m18 Mbps
< 1800m17 Mbps
< 2100m15 Mbps
< 2400m14 Mbps
< 2700m12 Mbps
< 3000m9.5 Mbps
< 3300m8 Mbps
< 3600m6.5 Mbps
< 3900m5 Mbps
< 4200m4 Mbps
< 4500m3.5 Mbps
< 4800m2.5 Mbps
< 5100m2 Mbps
< 5400m1.5 Mbps
< 5700m1 Mbps
< 6000m768 Kbps
< 6300m512 Kbps
< 6600m128 Kbps


ΑπόστασηVDSL upstream VDSL downstream
< 250m8 Mbps 42 Mbps
< 500m7 Mbps 36 Mbps
< 750m6 Mbps 33 Mbps
< 1000m5 Mbps 28 Mbps
< 1250m4 Mbps 21 Mbps
< 1500m1 Mbps 17 Mbps