Απόδοση Συνδέσεων
    Ώρες

    Συμβόλαιο
Οι θέσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ευρυζωνικών συνδέσεων έχουν δοθεί από τους ίδιους τους χρήστες της υπηρεσίας, οι οποίοι φέρουν εξ ολοκλήρου την ευθύνη για την ορθότητά τους.
* Ενδεικτική, μέγιστη θεωρητική ταχύτητα, με τη χρήση τεχνολογιών ADSL και VDSL με βάση την κατ' εκτίμηση απόσταση της σύνδεσης από το Αστικό Κέντρο. Η τελική ταχύτητα της σύνδεσης επηρεάζεται επιπλέον από πλήθος παραμέτρων όπως είναι η ποιότητα των καλωδίων, των συνδέσεων και του εξοπλισμού, ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, κ.α.