-
Ταχύτητα Λήψης
Βαθμός Ικανοποίησης (μετρούμενη ταχύτητα λήψης/οναμαστική ταχύτητα λήψης)
Ταχύτητα Αποστολής
Χρόνος Απόκρισης
Απώλεια Πακέτων
Χρονική Διακύμανση